czwartek, 21 lutego 2019
piątek, 12 sierpnia 2016 14:37   
LWOWSKI „DESANT” NA ZAGOŻDŻON

Bez wątpienia były to wybitne umysły. Wszyscy ukończyli Politechnikę Lwowską i wszyscy swoje późniejsze życie zawodowe związali w Zagożdżonem. Niektórzy bezpośrednio po studiach, inni zaś już z ugruntowanym dorobkiem naukowym i zawodowym. Ich wspólnym łącznikiem była Politechnika Lwowska oraz Państwowa Wytwórnia Prochu i Materiałów Kruszących.

Budowa Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie przyciągała wielu ludzi. Przyjeżdżali to wybitni specjaliści z różnych dziedzin. Szczególną i bardzo liczną grupę stanowili absolwenci Politechniki Lwowskiej. Absolwentem tej uczelni technicznej był nie tylko tak bardzo zasłużony dla wytwórni Jan Prot, ale też i Jan Nowacki, czy Edward Łuczak.

Inżynier Edward Łuczak.

Inżynier Edward Łuczak: urodził się w Żmerynce w 1900 roku. Studia na Politechnice Lwowskiej ukończył w 1926 roku. W latach 1925 – 1928 pełnił obowiązki asystenta Katedry Chemii Nieorganicznej Politechniki Lwowskiej. W 1928 roku związał się zawodowo z będącą w ciągłej budowie Państwową Wytwórnią Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie. Pełnił między innymi funkcję zastępcy dyrektora wydziału Dynamonu. Zajmował się również górniczymi materiałami wybuchowymi. Pod koniec lat dwudziestych ubiegłego wieku ukazała się jego praca naukowa: „Przyczynki do znajomości hydratów szczawianu wapniowego”.

Inżynier Teodor Mystkowski.

Inżynier Teodor Mystkowski: urodził się w 1880 roku w Zarembach – Święchach koło Łomży. W 1911 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Dalsze studia kontynuował w Instytucie elektrotechnicznym w Grenoble we Francji. W 1915 roku wyjechał do Rosji, gdzie pracował między innymi w Białoreckiej Hucie Żelaznej jako szef biura technicznego. W 1921 roku wrócił do Polski. W niepodległej, wolnej od zaborców Polsce pracował między innymi w Hucie Ostrowieckiej. W 1928 roku rozpoczął pracę w Zagożdżonie, gdzie powierzono mu stanowisko szefa wydziału elektrycznego Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących.

Inżynier Jan Nowacki.

Inżynier Jan Nowacki: urodził się w Grzymaczowie. W 1928 roku uzyskuje dyplom inżyniera Politechniki Lwowskiej. Jeszcze będąc studentem związał się z Państwową Wytwórnią Prochu i Materiałów Kruszących. W połowie lat trzydziesty został szefem referatu mobilizacji przemysłowej Województwa Kieleckiego.

Inżynier Stanisław Hubert.

Inżynier Zygmunt Stanisław Hubert: urodził się w Tarnówce kolo Bochni w 1884 roku. W 1908 roku ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej. Następnie specjalizował się na Politechnice Wiedeńskiej w dziedzinie elektrotechniki. Przez dziesięć lat pracował w różnych firmach austriackich. Od 1919 roku służył w Wojsku Polskim w grupie wojsk łączności. Awansowany do stopnia majora. Z Państwową Wytwórnią Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie związał się poprzez Zjednoczenie Elektrowni Okręgu Radomsko Kieleckiego, którego PWPiMK była założycielem. Przez wiele lat był dyrektorem Zjednoczenia Elektrowni Okręgu Radomsko Kieleckiego.

Inżynier Maria Kardaszewicz.

Inżynier Maria Kazimiera Kardaszewicz: urodziła się we Lwowie i brała czynny udział w obronie tego miasta w latach 1918 – 1919. Studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Lwowskiej ukończyła w 1924 roku. W 1926 roku otrzymała dyplom profesorski na Uniwersytecie Jana Kazimierza z zakresu towaroznawstwa i technologii dla szkół i akademii handlowych. W 1927 roku wraz z mężem przyjechała do Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie.

Inżynier Jerzy Kardaszewicz.

Inżynier Jerzy Stanisław Kardaszewicz: urodził się na Wołyniu. Brał czynny udział w walkach o niepodległość w formacjach polskich na Wschodzie. Studia politechniczne rozpoczął na Wydziale Mechanicznym Politechniki Kijowskiej jeszcze w 1913 roku. Dyplom inżyniera chemika uzyskał w 1924 roku na Politechnice Lwowskiej. Już dwa lata później w 1926 roku obronił pracę doktorską z dziedziny nauk technicznych. W 1927 roku będąc jednocześnie asystentem na Politechnice Lwowskiej przyjechał do Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących w Zagożdżonie.

Absolwentem Politechniki Lwowskiej był też oczywiście dr inżynier Jan Prot – wieloletni dyrektor Państwowej Wytwórni Prochu i Materiałów Kruszących oraz inżynier Stanisław Dunin Markiewicz – dyrektor techniczny Państwowej Wytworni Prochu.

Przedwojenny Album Inżynierów Politechniki Lwowskiej przeglądał ROMAN FIDO

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster